Sponsored Links

Животни, използвани за храна

animals with edible meat – животни, използвани за храна

AMPHIBIANS – ЗЕМНОВОДНИ

frog - жаба

BOVINES - БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ.БИКОВЕ

american bison (american buffalo) – американски бизон
calf – теле, малкото на повечето говеда (но също така и слон, кит и др.)
carabao – карабао, воден бивол
cattle (cows)- обобщено наименование за домашен едър рогат добитък (крави и бикове)
cow – крава
domestic buffalo – бивол
yak – як

CAPRAE (goats) - БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. КОЗИ

billy-goat – козел, пръч
domestic goat – домашна коза
ibex - алпийски козирог
mountain goat – снежна коза
wild goat – дива коза

CERVIDAE – БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. ЕЛЕНОВИ

antelope - антилопа
caribou (also reindeer) - карибу (северен елен)
deer - сърна
moose - лос

EQUINES - БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. КОНЕ

donkey - магаре
horse - кон
zebra - зебра

FOWL (also poultry) – ПТИЦИ
DOMESTIC FOWL – ДОМАШНИ ПТИЦИ

broiler – бройлер
capon – угоен скопен петел
chicken – пиле
cock – петел
cockerel – млад петел (до 1 година) петле
duck – патица
duckling – пате, патенце
goose – гъска
gosling – млада гъска
grouse – яребица
hen - кокошка
poussin – малко пиле
rooster – петел
turkey – пуйка
turkey cock – пуяк

GAME BIRDS – ДИВИ ПТИЦИ

dove (also pigeon )- гълъб
francolins – франколин, вид яребица
ostrich – щраус
partridge – яребица
pheasant – фазан
pigeon – гълъб
pullet – ярка
quail – пъдпъдък
tragopan – вид азиатски фазан
lagomorphs – бозайници от сем. Зайцеподобни
hare - див заек
rabbit - заек, домашен заек

MARSUPIALS – БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. ТОРБЕСТИ (Двуутробни)

kangaroo – кенгуру

OVIS (also sheep) – БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. ОВЦЕ

bighorn sheep – толсторог
domestic sheep - домашни овце
ewe – овца
lamb - агне
ram – овен, коч

REPTILES – ВЛЕЧУГИ

alligator - алигатор
crocodile - крокодил
turtle - костенурка

SUIDAE (also swine) - БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. СВИНЕ

barrow – кастрирано мъжко прасе
pig (also hog or swine) – домашно прасе
suckling pig – прасенце (сукалче)
wild boar – глиган

OTHER ANIMALS – ДРУГИ ЖИВОТНИ

bear - мечка
elephant - слон
rhinoceros - носорог
snail охлюв

Leave a Reply