Снабдяване и съхранение на стоката | The world of food and cooking

Снабдяване и съхранение на стоката

order (v) – поръчвам
store (v) –  съхранявам
storage – склад, складиране, съхранение
supply (v) – снабдявам

best before – най-добър до
box – кутия, кашон
container – съд, кутия, контейнер
cut – разфасовка, определена част от животното
deliveries – доставки
food hamper – красива опаковка, обикновено кутия в която са събрани няколко вида деликатеси
groceries – бакалски стоки
keg – кег
label – етикет
not suitable for freezing – неподходящ за замразяване
order list –  лист с заявки
overstock – презареждане, презапасяване
packagе – опаковка
quality – качество
quantity – количество
receiving – получаване
refrigeration – охладяване, охлаждане, замразяване
sample (n) – мостра
shelf life – срок на годност
shelving racks – стелаж
shopping list – лист със покупки
store room – склад, помещение за съхранение на стока
supplier – доставчик
walk-in fridge (cooler) – хладилна камера, склад
wrapping – опаковка

ИЗРАЗИ И СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ

managers draw up the rota every week – мениджърите изготвят график всяка седмица
we provide meals on duty – предоставяме храна по време на смяна
the employer offers excellent  rates of pay – работодателят предоставя отлични нива на заплащане
your work will be on a shift basis – работата ви ще бъде на смени
he must be able to work a flexible schedule – той трябва да може да работи на гъвкав график

Scroll to Top