Организация на работния процес и персонала | The world of food and cooking

Организация на работния процес и персонала

job – работа
work – работа
casual chef – готвач, работещ на повикване
contract – договор
day off – почивен ден
day shift – дневна смяна
double shift – двойна смяна
employee – служител, работник, наемник
employer – работодател
flexible schedule – гъвкав график
flexible working time – гъвкаво работно време
full time – пълно работно време
full time position – позиция на пълно работно време
holiday – отпуска
holiday entitlement – право на годишен платен отпуск
kitchen staff – кухненски персонал
meals on duty – храна по време на работно време
night duty – нощна смяна
night shift – нощна смяна
paid holiday – платена отпуска
part time job – почасова работа
permanent job – постоянна работа
personnel – персонал
public holiday – официален празник
rates of pay – нива на заплащане
regular shift – редовна смяна
rota – график
salary – заплата
shift – смяна
shift rota – график на смени
shift schedule – график със смени
shorthanded – недостатъчно количество персонал
shortstaffed – недостатъчно количество персонал
skeleton staff – основен персонал (гръбнак)
split shifts – разделена (с почивка)смяна
staff payroll (remuneration) – възнаграждение на персонала. Включва надници, бонуси, плащания за инзвънредно време, болнични, отпуски, разходи за храна, подслон и всички други заместители на парично възнаграждение.
straight shift – постоянна смяна
temporary work – временна работа
unpaid holiday – неплатена отпуска
vacancy – свободно работно място
vacation (AmE) – отпуска
wage – надница
work experience – работен опит
work permit – разрешително за работа
working conditions – работни условия
working hours – работни часове
working time – работно време

Scroll to Top