Англо-български кулинарен речник | The world of food and cooking

Пред вас е първия по рода си специализиран англо-български терминологичен кулинарен речник, предназначен за професионални готвачи. Тук ще намерите повече от 2800 термини, думи и словосъчетания, използвани в професионалната кулинария, работата и ежедневието на един модерен професионален готвач.

Поради исторически стекли се обстоятелства, английският кулинарен език изобилства с думи от чужд произход, главно френски. При все това, английският кулинарен език е уникален с две неща: първо, той е въплътил в себе си значителен брой чуждици, които често се използват в оригинал и второ, именно английският език в днешно време е езикът на световната кулинария. Това означава, че почти всички световни кулинарни форуми, състезания, книги, сборници, както и печатни и електронни браншови медии, използват основно или интензивно английски език.

Поради факта, че кулинарният английски език е изпъстрен с чуждици, в този речник ще намерите множество френски, но и италиански, немски и произлизащи от други езици думи. Те или нямат аналог в английския език (и са влезли в употреба като чуждици) или са придобили такава популярност, че са част от ежедневния живот на англоговорящите готвачи.

Идеята за този речник се породи от това, че искахме да идентифицираме колкото се може повече думи и термини, свързани пряко или косвено с ежедневието и работата на професионалния готвач. Основната ни цел бе речникът да е реален и практичен, за да бъде наистина в помощ за тези, които ще го ползват.

Това обаче не е тълковен или граматически речник и тук няма да намерите дефиниции и транскрипция на термините и думите, които речникът съдържа. Подразбирането е, че ползващите речника трябва да познават терминологията от една страна и да имат минимум базисни познания по английски език, от друга. Разбира се, речникът може да се ползва не само от хора, свързани по един или друг начин с готварството, но и просто от любители на кулинарията, които активно ползват готварска литература на английски език. При все това, изграждайки речника, ние подходихме от гледната точка на професионалния готвач.

Конкретните ползи, които можете да извлечете от този речник са следните:

  • Да изградите професионален писмен и устен словесен запас, позволяващ ви да комуникирате свободно  с англоезични готвачи и колеги в България и чужбина;
  • Да изготвяте менюта и оферти;
  • Да превеждате рецепти, намерени в специализирани готварски книги, сборници и които и да е други източници, които ползвате;
  • Да използвате речника като референция при четене на специализирана литература;
  • Да разширите някои сфери от професионалната си обща култура;

Как да ползвате този речник?

За разлика от повечето речници, подреждащи съдържанието си по азбучен ред, тук построяването и подредбата на съдържанието е по-различна – по сфери и подсфери, след което по азбучен ред. По този начин, при построяването на речника е съблюдаван следния критерий: всяка дума да спада към една от основните тематични сфери: Работно Място, Работен Процес, Продукти, Планиране и Организация на Работата, Персонал и Готова Продукция.

Всяка от тези сфери е разделена на подсфери, което има за цел да сведе до малък обем мястото, в което притежателят на речника ще търси обекта на своя интерес. Това е така, за да позволи по-лесна ориентация от една страна и групиране на сходни термини на едно място, от друга.

Допълнително, речникът съдържа два индекса: на английските думи и българските думи. В първия са подредени по азбучен ред всички английски думи и термини (без словосъчетанията), влезли в този речник, а във втория – всички български думи и термини.

По този начин, когато търсите дума на английски език, вие имате два избора: да я намерите, идентифицирайки сферата и подсферата, в която предполагате, че тя попада, а във втория случай (когато нямате представа относно значението й), да отворите на индекс страницата, където по азбучен ред са подредени всички думи, за да видите на коя страница е търсената дума.

В случай, че искате да намерите превода на английски на българска дума, използвайте индекса  на българските думи в речника.

Scroll to Top